Copyright  2010  OCGG  Architects, Ltd.
Shapiro Residence

Shapiro Residence

Shapiro Residence

Shapiro Residence

Shapiro Residence

Shapiro Residence

Han Residence

Han Residence

Han Residence

Han Residence

Park Residence

Park Residence

Cho Residence

Cho Residence

Cho Residence

Cho Residence

Doughty Residence

Doughty Residence

Figura Residence

Figura Residence

Park Ridge IL

Park Ridge IL

Raush Residence

Raush Residence

Bonto Residence

Bonto Residence

Green Residence

Green Residence

Reider Residence

Reider Residence